Media

Education Today [4 June 2019] Alex Wharton is Copyright Agency first Reading Australia Fellow.

Copyright Agency [24 May 2019] Copyright Agency awards inaugural Reading Australia Teacher Fellowship.

Books & Publishing [24 May 2019] Copyright Agency announces inaugural Reading Australia Teacher Fellow.

Art News Portal [22 May 2019] Copyright Agency awards inaugural Reading Australia Teacher Fellowship.

Reading Australia [20 May 2019] Copyright Agency awards inaugural Reading Australia Teacher Fellowship.